Nieuws

Hiermee blijft u op de hoogte van het allerlaatste interessante nieuws!

 • Wetsvoorstel Wet CO2-heffing industrie


  Ter uitvoering van het klimaatakkoord wordt een CO2-heffing ingevoerd die in hoofdzaak ziet op de emissie van broeikasgas (hierna: CO2) bij en voor industriële productie en afvalverbranding.
 • Wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting


  Starters op de woningmarkt krijgen bij de aankoop van hun woning een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Voor doorstromers geldt een tarief van 2%.
 • Wetsvoorstel Wet aanpassing box 3


  De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast zodat met ingang van 2021 met name de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 daalt.
 • Wetsvoorstel Belastingplan 2021


  Het Belastingplan 2021 en overige Prinsjesdagstukken zijn op dinsdag 15 september 2020 om 15.15 uur door minister Hoekstra aangeboden aan de Tweede Kamer.
 • Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen


  In lijn met eerdere jaren bevat het pakket Belastingplan 2021 een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen die in dit voorstel zijn opgenomen. Het betreft de volgende voorstellen:  Aanpassen overgangsrecht levensloopregeling Verduidelijken berekeningswijze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Verduidelijken afdrachtvermindering S&O met betrekking tot publieke kennisinstellingen Verduidelijken samenloop ATAD2 en earningsstrippingmaatregel Aanpassen overgangsrecht Natuurschoonwet 1928 Uitzondering... lees verder
 • ECLI:NL:GHSHE:2020:2749 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 04-09-2020, 19/00786


  Belanghebbende woont in Duitsland en werkt deels in Nederland en deels in Duitsland. Hij is het gehele jaar premieplichtig in Nederland. Ter berekening van het premiedeel van de algemene heffingskorting dient te worden uitgegaan van het wereldwijd verdiende premie-inkomen en niet van het in Nederland genoten belastbaar inkomen uit werk en woning. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:2749&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
 • Vastlopen in de NOW-procedure


  Er zijn signalen van bedrijven die vastlopen in de NOW-procedure terwijl de regeling wel voor hen bestemd lijkt te zijn. Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen.
 • Schenking des doods niet met lening te verbloemen


  Een schenking waarvan de uitvoering pas na het overlijden van de schenker moet plaatsvinden, vervalt na het overlijden van de schenker. Deze zogeheten schenking des doods verlaagt dus de belaste nalatenschap niet.
 • ECLI:NL:GHSHE:2020:2748 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 04-09-2020, 19/00384


  Tijdens de zitting die digitaal heeft plaatsgevonden was de gemachtigde van belanghebbende niet aanwezig. Enkele uren na de zitting neemt de gemachtigde van belanghebbende contact op met het hof en verzoekt om een (nieuwe) zitting, omdat hij niet kon deelnemen aan de geplande zitting vanwege een computerstoring. Het hof wijst het verzoek om een nieuwe... lees verder
 • ECLI:NL:GHSHE:2020:2692 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31-08-2020, 18/00533 en 18/00536 tussenuitspraak


  Tussenuitspraak. Art. 8:25 Awb. Weigering gemachtigde wegens ernstige bezwaren. Het hof is van oordeel dat het taalgebruik van gemachtigde structureel in strijd komt met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke omgangsvormen. Geen strijd met art. 47 Handvest. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:2692&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken